3D打印是以计算机三维设计模型为蓝本,通过软件分层离散和数控成型系统叠加成型,又称为——

  1. 首页
  2. 学习文库
  3. 正文

3D打印是以计算机三维设计模型为蓝本,通过软件分层离散和数控成型系统叠加成型,又称为——


问题:3D打印是以计算机三维设计模型为蓝本,通过软件分层离散和数控成型系统叠加成型,又称为——。
选项:
A:增材制造
B:减材制造
C:等材制造
D:成型制造
答案: 【增材制造】